အစီရင္ခံစာကို ဖန္တီးပါ။

မုန့္ဟင္းခါးတြင္တင္ျပထားေသာ အကူအညီ အစီရင္ခံစာမ်ားအား တင္ပုိ့ရန္နွင့္ခြဲထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ မုန့္ဟင္းခါး


ဖြံ့ျဖဳိးမွဳမိတ္ဖက္အလုိက္ ကြာဟမွဳ

က႑အလုိက္ Coordination Body

က႑အလုိက္ ကြာဟမွဳ

ေနရာေဒသအလုိက္ ကြာဟမွဳ

Example: select "No Actual Start Date" and "No Actual End Date" to get all activities that have either no actual start date or no actual end date.