အကူအညီပြင့္လင္းျမင္သာမွဳအေျကာင္းစကားေျပာျကရေအာင္

ျမန္မာနုိင္ငံသုိ့ နုိင္ငံတကာအကူအညီေပးအပ္မွဳေျကာင္း သတင္းကုိ ဖြင့္ပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အကူအညီကုိ ဘယ္လုိသုံးေနလဲ။

နုိင္ငံတကာအကူအညီသည္ အေထာက္အပံ့ေပးရာမွာ အေရးျကီးတဲ့က႑တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သမုိင္းဝင္အေျပာင္းအလဲ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေရွ့သုိ့ဆက္သြားေနေသာအခါ အကူအညီေတြကုိဘယ္လုိသုံးေနသလဲဆုိတာနွင့္ ဘယ္လုိေအာင္ျမင္မွဳရလဒ္ေတြရေအာင္ လုပ္ေနသလဲဆုိတာ သိဖုိ့ အေရးျကီးပါတယ္။

ပြင့္လင္းတဲ့အကူအညီေတြ ဘာေျကာင့္ အေရးျကီးလဲ။

ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့အကူအညီမ်ားေပးျခင္းက အလုိအပ္ဆုံးေနရာေတြကုိ အကူအညီမ်ားေပးျဖစ္ဖုိ့ ေသခ်ာေအာင္ကူညီတယ္။ ပြင့္လင္းတဲ့လက္ခံမွဳက အကူအညီေပးဖုိ့ ေသခ်ာေစျခင္း အစုိးရအဖြဲ့သည္ ဘယ္သူကဘာကုိဘယ္ေနရာမွာလုပ္ေနလဲဆုိတာကုိရွင္းလင္းစြာသိနုိင္တယ္။ အကူအညီ မ်ားအရည္အေသြး ျပည့္ဝစြာဝင္လာျခင္းက က႑ဆုိင္ရာနွင့္ ပထဝီအေနအထားအရ ျမန္မာလူမ်ဳိးအားလုံး အက်ဳိးေက်းဇူးရနုိင္သည္ဆုိတာ ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အင္အားေနရာကုိ ပံ့ပိုးပါသည္။

ရလဒ္မ်ားဆုိတာဘာလဲ။

အကူအညီပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိျခင္းက အေရအတြက္အေျကာငး္သာလ်င္ မဟုတ္ပါ။ ရလဒ္သည္လည္းပဲ အကူအညီမ်ားကုိ ဝင္ခြင့္ေပးျခင္းက အကူအညီလုပ္ငန္းမ်ားဟာ သီးသန့္လူစုမ်ားထံမွာ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွုကုိ ျမင္ေစတယ္။ဒါက အျခားနုိင္ငံမ်ားကုိ သူတုိ့နုိင္ငံမွာ ဘာလုပ္သင့္တယ္၊ မလုပ္သင့္ဘူးဆုိတာကုိ ေလ့လာရာမွာ ကူညီတယ္။

ထိေရာက္တဲ့အကူအညီအတြက္ အျမင္မွ်ေဝျခင္း

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ထိေရာက္တဲ့ဖြံ့ျဖဳိးမွဳအတြက္ မူျကမ္း

ထိေရာက္တဲ့အကူအညီအတြက္ အျမင္မွ်ေဝျခင္း

၂၀၁၃ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ပထမအျကိမ္ ျမန္မာနုိင္ငံဖြံ့ျဖဳိးတုိးတက္မွဳ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္ တြင္ ျမန္မာအစုိးရနွင့္ ဖြံ့ျဖဳိးမွဳမိတ္ဖက္မ်ားက အတည္ျပဳသည္။ေနျပည္ေတာ္သေဘာတူညီခ်က္ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ထိေရာက္တဲ့ ဖြံ့ျဖဳိးမွဳပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳအတြက္ သေဘာထားအျမင္

ေနျပည္ေတာ္သေဘာတူညီခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ပ့ံပုိးရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျပင္ ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္ ဘာသာျပန္ထားေသာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္လ်ာထားခ်က္အား ဆက္စပ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ျပနုိင္ေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ရရွိေစသည္။

ေနျပည္ေတာ္သေဘာတူညီခ်က္
ထိေရာက္တဲ့ ဖြံ့ျဖဳိးမွဳပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ

ေဝထားေသာ အစီအစဥ္နွွင့္ ရက္ခ်ိန္း

online ေပါ္မွရေသာရင္းျမစ္ကုိ လက္ခံမွဳ

ျမန္မာနုိင္ငံ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာနွင့္အတူ ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့လမ္းေျကာင္းဟာ ခက္ခဲလာနိုင္တယ္။ onlineေပါ္မွ ရက္ခ်ိန္းဟာ မင္းကုိ လက္ရွိျဖစ္ရပ္ေတြနဲ့တြဲဖုိ့ ကူညီတယ္။ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေနြးပြဲမ်ားနွင့္ အျခားအျဖစ္အပ်က္မ်ား အခ်ိန္ကာလကုိ ေပါင္းစပ္နုိင္တယ္။ iCal သို့မဟုတ္ Outlookသို့မဟုတ္ online ကုိ ဝင္ပါ။

အေျကာင္းအရာမ်ားကုိ ျကည့္ခ်င္ပါသလား။submit an event ကိုနွိပ္ပါ။

အတူတူအလုပ္လုပ္ေသာအခါ အကူအညီမ်ား ပုိေပးလာသည္။

အစုိးရ၊ ဖြံ့ျဖဳိးမွဳမိတ္ဖက္၊ အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ့အစည္းနွင့္အျခားအဖြဲ့မ်ားကုိေတြ့နုိင္ေသာ online မွ ဗဟုသုတ အေျခခံ စာရြက္စာတမ္းအမ်ားအျပားအလွဴရွင္မ်ားထံမွ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း

Feel free to contribute to this ever-growing resource by emailing the Foreign Economic Relations Departmentတုိးတက္မွဳနွင့္အတူပါလာေသာ လက္ရွိျဖစ္ရပ္

စာပုိ့စာရင္းထဲကုိ လစဥ္ေျကး ၊ နွစ္စဥ္ေျကး ေပးသြင္းပါ။(သို့) ေမးစရာရွိလ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဆီကုိ တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ပါ။


FERD-DWPC ဆက္စပ္မွဳကတဆင့္ ဒီအင္အားကုိ ပံ့ပုိးေပးသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ပုိမ်ားလာဖုိ့အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ က်ြန္ေတာ္တုိ့ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။(သုိ့) စာပုိ့စာရင္းထဲကုိ လစဥ္ေျကး ၊ နွစ္စဥ္ေျကး ေပးသြင္းပါ။

Foreign Economic Relations Department
Ministry of Planning and Finance
ဖုန္းနံပါတ္ 95 67 407 345
ဖက္စ္နံပါတ္ 067 407 563
အီးေမးလ္လိပ္စာ ferd.mopf@gmail.com
စာပုိ့စာရင္းကုိ လစဥ္ေျကး ၊နွစ္စဥ္ေျကး ေပးသြင္းပါ။
* လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။