အလွဴရွင္၏အကူအညီ

The reports allow us to export and disaggregate aid data reported to Mohinga.


အလွဴရွင္၏ လ်ာထားေငြ

အလွဴရွင္တစ္ဦးခ်င္း၏ အကူအညီကုိ ေရြးရန္ ေအာက္ပါ chart bar တခုစီကုိ click ပါ။286 total activities

က႑အလုိက္အကူအညီ လ်ာထားေငြ

အလွဴရွင္စုစုေပါင္း

33

စုစုေပါင္း လ်ာထားေငြ

$370.83

သန္း

ရရွိျပီးပမာဏစုစုေပါင္း

$1.29

သန္း

ဝန္ျကီးဌာနအလုိက္လုပ္ငန္းမ်ား
ေခ်းေငြနွင့္အကူအညီ
Statusအလုိက္ဆာင္ရြက္မည့္အလုပ္
 

လုပ္ငန္္းစာရင္းမ်ား

လုပ္ငန္္း IATI Identifer ေခါင္းစဥ္ က႑ အေျခအေန စုစုေပါင္း လ်ာထားေငြ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း အစ အဆုံး
MM-FERD-ID1234 46004-46372-001-LN2984 Support for Myanmar's Reforms for Inclusive Growth 151 - Government and civil society, general Completion USD - US Dollar 575500000 Asian Development Bank Jan `13 Jan `13
MM-FERD-ID2662 44000-P146482 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရံပံုေငြ 113 - Secondary education
122 - Basic health
151 - Government and civil society, general
160 - Other social infrastructure and services
311 - Agriculture
312 - Forestry
313 - Fishing
Implementation USD - US Dollar 419463106 အလွဴရွင္မ်ားစြာ Jan `10 Jan `15
MM-FERD-ID9338 None Quality improvement for MNCH services 122 - Basic health Completion USD - US Dollar 34478390 အလွဴရွင္မ်ားစြာ Jan `14 Dec `17
MM-FERD-ID6903 44000-P152936 National Electrification Project 230 - Energy generation and supply Pipeline/identification USD - US Dollar 400000000 World Bank Sep `15 Sep `21
MM-FERD-ID1210 46004-46422-003-LN3310 Greater Mekong Subregion East–West Economic Corridor Eindu to Kawkareik Road Improvement Project (Loan Element) 210 - Transport and storage Implementation USD - US Dollar 100000000 Asian Development Bank Apr `16 Mar `20
MM-FERD-ID1138 46004-47086-002-LN3199 Maubin Pyapon Road Rehabilitation Project 210 - Transport and storage Implementation USD - US Dollar 80000000 Asian Development Bank Feb `15 Apr `20
MM-FERD-ID5662 46004-48431-003-LN3472 Equipping Youth for Employment Project 113 - Secondary education Pipeline/identification USD - US Dollar 98490000 Asian Development Bank Feb `17 Feb `22
MM-FERD-ID1224 46004-46390-003-LN3084 Power Distribution Improvement Project 230 - Energy generation and supply Implementation USD - US Dollar 60000000 Asian Development Bank Mar `14 Dec `18
MM-FERD-ID1225 46004-46390-002-LN3330 Power Transmission Improvement Project 230 - Energy generation and supply Implementation USD - US Dollar 80000000 Asian Development Bank Apr `16 Dec `21
MM-FERD-ID105 None လူထုအခြေပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးအမျိုးသား စီမံကိန်း 430 - Other multisector Implementation USD - US Dollar 480000000 World Bank Jan `13 Nov `21
MM-FERD-ID2744 46004-47152-002-LN3477 Irrigated Agriculture Inclusive Development Project 311 - Agriculture Implementation USD - US Dollar 75000000 Asian Development Bank Mar `17 Aug `24
MM-FERD-ID1219 46004-47127-002-LN3316 Mandalay Urban Services Improvement Project (Loan Component) 140 - Water and sanitation Pipeline/identification USD - US Dollar 60000000 Asian Development Bank Sep `16 Sep `23
MM-FERD-ID1539 None Prevent & respond to grave violation 152 - Conflict prevention and resolution, peace and security
160 - Other social infrastructure and services
Completion USD - US Dollar 14346433 အလွဴရွင္မ်ားစြာ Jan `14 Dec `17
MM-FERD-ID2559 None MANAGEMENT AND OPS SUPPORT 430 - Other multisector Completion USD - US Dollar 15748400 အလွဴရွင္မ်ားစြာ Jan `14 Dec `17
41122-8280 None Inclusive Education 112 - Basic education
113 - Secondary education
Implementation USD - US Dollar 5713733 အလွဴရွင္မ်ားစြာ Jan `18 Dec `22
41122-8752 None Enhancing the coverage and quality of specialised child protection services 160 - Other social infrastructure and services Implementation USD - US Dollar 2962267 အလွဴရွင္မ်ားစြာ Jan `18 Dec `22
MM-FERD-ID0473 None WASH in emergency 140 - Water and sanitation Completion USD - US Dollar 21741024 အလွဴရွင္မ်ားစြာ Jan `14 Dec `17
MM-FERD-ID7993 None National Power Transmission Network Development Project Phase II 230 - Energy generation and supply Implementation JPY - Yen 41115000000 Government of Japan Oct `15 Jan `20
MM-FERD-ID1258 44000-P146482 Ayeyarwady Integrated Basin Development Project 140 - Water and sanitation Implementation USD - US Dollar 100000000 World Bank May `15 Mar `20
MM-FERD-ID3 None ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချရေး စီမံချက် အဆင့်-၁ 160 - Other social infrastructure and services Implementation JPY - Yen 2298000000 Government of Japan May `13 Sep `18